مدیریت مجموعه

مدیریت مجموعه

مدیریت مجموعه: خانم سمیه سادات حسینی

کارشناس ارشد حقوق جزا

پنج سال سابقه کار قضایی و کار در دادگستری