دعاوی کیفری

اصطلاحاً هر عملی یا ترک عملی که قانوناً برای آن مجازاتی تعیین شده است جرم نامیده می‌شود.

بسیاری از شکایت‌ها و دعاوی کیفری حتی با پس گرفتن شکایت و رضایت باز هم به لحاظ جنبه عمومی آن به پایان نمی‌رسد و ادامه دارد.

با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، وکلای کیفری ما می‌توانند با تذکرات هوشمندانه و به جا شخص شاکی یا متهم را با حقوق قانونی خود آشنا کنند.

 

رسیدگی دعاوی کیفری به طور کلی شامل مراحل ذیل می گردد:

 • ارتکاب جرم
 • شکایت شاکی در دادسرا و تعقیب شکایت در دادسرا
 • انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به شکایت در دادسرا
 • صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست
 • رسیدگی در دادگاه
 • واخواهی نسبت به رای
 • تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر
 • فرجام خواهی در موارد معین
 • اجرای حکم

 

دعاوی کیفری به دسته های مختلفی طبقه بندی می گردند که به شرح ذیل می باشد:

جرایمی که با امنیت و آسایش عمومی در ارتباط هستند و موجب بر هم زدن امنیت می گردند که عبارتند از:

 • اخلال در نظم عمومی
 • اخلال در نظم اقتصادی
 • فساد فی الارض
 • جعل و استفاده از سند مجعول
 • رابطه نامشروع
 • ربا
 • قمار
 • جرایم علیه مامورین دولتی
 • تغییر کاربری
 • تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق